Liverapportering från rättssalen


10.41

Hagman fortsätter: vad hände med Pierres överskjutande skatt 2011? Då gick pengarna också direkt över till fogden. Pierre kan alltså, enligt Hagman, inte ha varit omedveten om att han inte skulle få tillbaka på skatten 2012 när han hade skuld hos fogden.