Handen-målet

Emad Aboras döms av Svea Hovrätt till livstids fängelse för anstiftan till mordet på Susann Sallinen. Han ska också utvisas på livstid från Sverige.

Domen: Svea HR B 11137-14 Dom 2015-03-05.pdf (1443500)

*****

Jag hade precis ett kort samtal med åklagaren. Han har inkommit med några nya underlag under rättegången. Det är bland annat en utskrift från hela Flashback-tråden avseende mordet på SS. EA har hävdat att han kan ha läst om omständigheter avseende brottet i denna tråd. Åklagaren kommer att ta upp vad som skrivits i tråden under sin slutplädering för att vederlägga påståendena från EA.

Jag har lagt upp ett par yttranden från advokat Olsson som inkommit under rättegången. Dessa hittar du här: Ljud och bildfiler

*****

Länkar till ljud och bildfiler som spelas upp/visas under förhandlingen finns nu upplagda under fliken Ljud och bildfiler. Här finns nu även ljudfilerna angående förhören med HG från tingsrättsförhandlingen när han själv var åtalad för mordet på SS. 

*****

Här är senaste huvudförhandlingsplanen: Svea HR B 11137-14 Aktbil 51.pdf

*****

Svea Hovrätt ansåg att det har begåtts ett grovt rättegångsfel i TR men att felet kan läkas under förhandlingen i hovrätten

Beslutet från hovrätten kan du läsa här: Svea HR B 11137-14 Ej slutligt beslut 2015-01-14.pdf

*****

Kort sammanfattning:

Susann Sallinen mördas i sin lägenhet inför sina fyra barn 2010. Hon håller sin yngste son, 10 månader, i famnen när hon skjuts med tre skott i huvudet. Pistolen hänger sig efter tre skott och gärningsmannen övergår så till att slå pistolen i huvudet på Susann tills pistolen går sönder. Susann avlider på vägen till sjukhuset.
 
En man i lägre 20-årsåldern, HG, åtalades för att ha avlossat skotten. Han fälls i tingsrätten för mordet (rådmannen var dock skiljaktig) men frias i hovrätten då det inte anses bevisat att det var just HG som avlossade de dödande skotten. HG:s DNA och fingeravtryck kan knytas till mordplatsen men HG anför att det är en i övrigt okänd gärningsman, Adam, som utfört själva mordet. Hovrätten friar HG eftersom det finns vittnesuppgifter om att gärningsmannens hårfärg kan ha varit ljus/grå och HG:s har svart hår. 
 
Åklagaren tror dock att det är Susanns exsambo som beställt mordet på Susann och förmått skytten att utföra det. Susann har den 10 månader gamla sonen tillsammans med exsambon och låg i en infekterad vårdnadstvist med exsambon vid tidpunkten för mordet. 
 
Exsambon Emad Aboras flydde till Egypten efter mordet och det är anledningen till att han åtalas först nu, fyra år senare. Åklagaren åtalar Susanns exsambo Emad Aboras för medhjälp till mord, stämpling och anstiftan. Tingsrätten fäller Emad Aboras för stämpling, för att han försökt förmå HG att döda Susann, och dömer honom till 18 års fängelse och utvisning. 
 
Stämpling är ett förberedelsebrott där det normal sätt inte finns något brottsoffer eller något genomfört brott. I detta fall finns det ett brottsoffer men den gärning som Emad Aboras försökte anstifta, att HG skulle mörda Susann, har inte skett (eftersom HG friats för mordet). TR har därför ansett att Emad Aboras bara kan dömas för att ha försökt förmå HG att mörda Susann och då hamnar TR på rubriceringen stämpling. 
 
Åklagaren har också begärt att riksåklagaren ska begära resning i målet mot HG så det kan eventuellt bli aktuellt med en ny rättegång mot HG i framtiden. 
 

*****

Rättegången skulle ha börjat den 9 januari 2015 i Svea Hovrätt. Strax före årskiftet kom dock försvaret in med en inlaga och yrkade att målet skulle återförvisas till tingsrätten. Försvaret anser att det begåtts rättegångsfel i tingsrätten och att den åtalade dömts för ett brott (stämpling) som inte omfattas av gärningsbeskrivningen. Då brottet inte omfattas av gärningsbeskrivningen så har inte den åtalade fått en rättvis rättegång, detta eftersom han inte getts möjlighet att försvara sig mot de anklagelser som brottet stämpling innefattar.

Det är denna paragraf som försvaret anser inte är uppfylld:

Rättegångsbalken 30 kap.
3 § Dom må ej avse annan gärning än den, för vilken talan om ansvar i behörig ordning förts eller fråga om ansvar eljest enligt lag må av rätten upptagas. Ej vare rätten bunden av yrkande beträffande brottets rättsliga beteckning eller tillämpligt lagrum.
 
Anledningen till att försvaret inte anser att gärningsbeskrivningen täcker in brottet stämpling är för att det inte anser att stämpling ingår i gärningsbeskrivningen i stämningsansökan. Såhär såg gärningsbeskrivningen ut i TR:
 
Emad Aboras har, ensam eller tillsammans och i samförstånd med annan, i juni 2010 eller någon tid dessförinnan, på olika platser i Stockholms län, förmått annan att ensam eller tillsammans och i samförstånd med annan utföra mordet, enligt vad som närmare specificeras nedan. 
 
Emad Aboras har därvid vid ett stort antal telefonsamtal och minst två fysiska sammanträffanden med annan diskuterat och/eller planerat mordet. Vidare har han i nära anslutning till mordet - direkt till mördaren eller via annan - överlämnat förlag eller vederlag och/eller instruktioner för mordet samt för genomförandet nödvändiga upplysningar om Susanne Sallinens bostadsadress och övriga förhållanden (anstiftan). 
 
Emad Aboras har i andra hand under angiven tid, på angivna platser, ensam eller tillsammans och i samförstånd med annan, främjat mordet av Susanne Sallinen genom att; (i) informera den/de som varit delaktiga i mordet om Susanne Sallinens bostadsadress och övriga förhållanden, (ii) delta i planeringen av mordet med råd och dåd bl.a. genom att lämna instruktioner om genomförandet, (iii) stärka gärningsmannen/gärningsmännen i dennes/deras uppsåt genom att tillhandahålla förlag eller vederlag eller annat motiv för genomförandet av gärningen osv. (medhjälp). 
 
Emad Aboras har i tredje hand under angiven tid, på angivna platser, i samråd med annan, beslutat att Susanne Sallinen skall mördas (stämpling). Faran för att mordet skulle fullbordas har inte varit ringa.
 
Försvaret anför nu nedanstånde i hovrätten (aktbilaga 33):
 
Enligt försvarets uppfattning är det uppenbart att uttrycket ”besluta i samråd” inte till sin ordalydelse innefattar ett påstående om att ”söka anstifta” och att det inte heller tolkningsvis går att utläsa en sådan innebörd. Vidare får det anses uppenbart att argumentationen kan te sig annorlunda beroende på vilket påstående som görs gällande, vilket följer redan av det grundläggande faktum att det saknar betydelse vem som tar initiativet vid ett beslut, medan den omständigheten är helt avgörande för ansvaret vid ett försök att anstifta.
 
Eftersom åklagaren vidgår att åtalet inte justerades, och inte heller anfört några bärande skäl för att den gärning som tingsrätten dömt över ska anses utgöra samma gärning som den åtalade gärningen enligt 30 kap.,3 § rättegångsbalken, menar försvaret att det är klarglagt att det föreligger ett rättegångsfel 
 
Med hänsyn till de grundläggande rättsprinciper som bärs upp av 30 kap., 3 § rättegångsbalken, däribland den tilltalades rätt att på ett fullgott och effektivt sätt försvara sig mot anklagelserna och rätten till en rättvis rättegång, måste ett rättegångsfel som haft en omedelbar inverkan på utgången i ett mål rörande så pass allvarlig brottslighet som det här är frågan om anses grovt. [...]
 
Under dessa förutsättningar, och med hänsyn till att frågorna om kompletterande utredningsåtgärder och ytterligare frågor till vittnen m.fl. och andra åtgärder måste prövas utifrån vilka gärningar som åtalet omfattar, bör målet återförvisas till tingsrätten för fortsatt handläggning.
 

Åklagaren anser å sin sida anser att åklagaren vid tingsrättens huvudförhandling tydliggjorde att ”försöksfallet” rymdes i gärningspåståendet och att det därför inte rått något tvivel om att tingsrätten skulle pröva även detta, dels att Emad Aboras alltså hade möjlighet att vid tingsrätten försvara sig även i denna del och också gjorde det (hovrättens aktbilaga 31 s. 2).

Emad Aboras dömdes i tingsrätten för följande brott:

Stämpling till mord, 3 kap 1 § brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2014 och 3 kap 11 § brottsbalken samt 23 kap 2 § 2 st brottsbalken - 2010-04-01 -- 2010-06-24

Lagtexten avseende stämpling (Brb 23 kap 2§ 2 st) ser ut på följande vis 

I de fall det särskilt anges döms för stämpling till brott. Med stämpling förstås, att någon i samråd med annan beslutar gärningen eller att någon söker anstifta annan eller åtar eller erbjuder sig att utföra den.

Jag har viss förståelse för Advokat Olssons påstående att det i tredje stycket av gärningsbeskrivningen endast står att Emad Aboras har i tredje hand under angiven tid, på angivna platser, i samråd med annan, beslutat att Susanne Sallinen skall mördas (stämpling) och att det därför inte framgår av gärningsbeskrivning att Aboras sökt anstifta annan att utföra brottet vilket det står i brottsbalken och vilket Aboras också dömts för. 

Åklagaren vidgår att gärningsbeskrivningen inte justerats i tingsrätten. Frågan är då, antar jag, om man kan läsa ihop allt som står i gärningsbeskrivningen dvs. både använda sig av första och andra stycket i gärningsbeskrivningen för att komma fram till att Aboras "försökt anstifta" enligt stämplingslagrummet i lagstiftningen?

Finns alla subjektiva och objektiva förutsättningar med i gärningsbeskrivningen? Är alla relevanta omständigheter som krävs för att döma till ansvar för stämpling (försökt till anstiftan) med i gärningsbeskrivningen? Personligen tror jag att så är fallet men jag skulle inte bli helt förvånad om saken i framtiden tas upp till prövning i HD - helt glasklart är det inte och det här fallet är speciellt redan som det är. 

Det är också så att en gärningsbeskrivning inte heller kan vara hur lång som helst, i denna tycker jag att åklagaren fått med ganska mycket, och att tingsrätten har möjlighet att utöva processledning och reda ut yrkandena under förhandlingens inledningsskede, något jag får uppfattningen att åklagaren anför har gjorts.Ska bli intressant att se vad som händer och om TR säger något om saken.   

Så nu står ärendet och stampar lite. Hovrätten måste fatta beslut ifall målet ska prövas i hovrätten eller återförvisas till en ny vända i TR och innan dess måste alla parter få utala sig tills de sagt allt de vill säga om saken. Blir det förhandling i hovrätten så är det meningen att denna ska inledas på torsdag.